0 Kč

AgroBio Champion 2x10 g

skladem

Cena:
37 Kč
ks

Champion 50 WG 2x10g

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
* brambor (plíseň bramboová)
* okurka (plíseň okurková)
* cibule, česnek (plíseň cibulová)
* broskvoň (kadeřavost listů)
* jádroviny (korové nekrózy)
* hrušeň, jabloň (bakteriální spála)
* slivoň (puchrovitost)
* meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu)
* fazol na lusky (antraknóza fazolu)
* celkové registrované použití najdete v záložce POUŽITÍ nebo v etiketě v záložce PŘÍLOHY.

Jak jej použít?
* postřikem podle dané choroby - viz. POUŽITÍ nebo ETIKETA
* postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
* přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
* H302 Zdraví škodlivý při požití.
* H318 Způsobuje vážné poškození očí.
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
* P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P391 Uniklý produkt seberte.
* P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
* EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí


PALIVOVÉ DŘEVO

Ovocné stromy a keře

icon-4301271_960_720.png

JAK DORUČUJEME

  • KURÝRNÍ SLUŽBOU DO DOMU,(většinou do druhého dne).
  • OSOBNÍ ODBĚR - PLATBA KARTOU,nově nabízíme možnost platby kartou při osobním odběru. 
TRVALKY 2.png

KDY ODESÍLÁME

  • ROSTLINY JSOU ŽIVÝ MATERIÁL , odesíláme výhradně po,út,st , abychom zabránili uvíznutí balíku u přepravce.
  • Neodesíláme v týdnech kdy jsou svátky (klasicky jsou to  velikonoce, 1.5., 9.5 apod. kdy nejsou alespoň 2 dny na doručení zásilky rostlin)

VÍCE INFORMACÍ DOPRAVA

images gopay.png

Nově platba  GoPay 

icon-4301275_960_720.png

DOPORUČENÍ

rostliny dodáváme dle dostupnosti od března do října / listopadu

  • trvalky jsou v největším a nejlepším výběru cca od půlky dubna
  • okrasné trávy jsou nejhezčí, skutečně krásně vzrostlé od konce května
  • ovocné stromky, listnaté a jehličnaté keře a růže v kontejneru k dispozici průběžně celou sezonu
  • vzrostlé stromy se zemním kořenovým balem = jaro /podzim  a v kontejnerech vybírejte celou sezonu

INFORMACE K PLATBĚ